GASTRO PV

Chỉ định: Điều trị viêm loét dạ dày – hành tá tràng do thừa toan.

Hiện có +01 khách đang xem thông tin sản phẩm