Ích mẫu pv

15/11/2017 08:42

Nội dung câu hỏi: Có cần dừng uống khi có kinh không

Người hỏi: Tú

Câu trả lời: Không cần dừng uống ích mẫu khi có kinh